Regulamin sklepu internetowego

 § 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Pig On The Table , dostępny pod adresem internetowym https://pigonthetable.com/ prowadzony jest przez Jakub Dranicki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pig on the table Jakub Dranicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671287269 REGON 380757846

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pig on the table Jakub Dranicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671287269 REGON 380757846

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pigonthetable.com/

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3 Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Jana Zamoyskiego 17/9 85-063 Bydgoszcz

2. Adres e-mail Sprzedawcy: jakubdranicki@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48513799725 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 88 1140 2004 0000 3102 7409 3958

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§ 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 2. łącze internetowe,
 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,
 4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 5. Aktywne konto e-mail.

§ 5 Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

§ 6 Zasady składania Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając  zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

3. Zamówienie od klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego formularza zamówień, dokonywanego za pośrednictwem strony:https://pigonthetable.com/ 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę .

4. Zamówienie towarów realizuje się poprzez  wybranie towarów, którymi klient jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie towarów a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie formularza zamówień, w tym formy dostawy i zapłaty a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowanie Regulaminu przez kupującego.

6. Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzenia nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

a. Przesyłka pocztowa

b. Przesyłka kurierska

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne

b. Płatność kartą płatniczą

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

4. Towary zakupione w Sklepie dostarczone są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał kupujący. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

6.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu przez konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem

2. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail : jakubdranicki@gmail.com

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Zwrotu należy dokonać na adres sprzedawcy ul. Jana Zamoyskiego 17/9

85-063 Bydgoszcz 

5. Sprzedawca w terminie 14 dniu, od dnia otrzymania oświadczenie o odsąpienia od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenie towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenie przez konsumenta dowodu jego odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy

§ 9 Reklamacja 

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o: 
 2. a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z późn. zm.) w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 1. Celem złożenia reklamacji klient jest zobowiązany do poinformowania sklepu drogą elektroniczną na adres e-mail jakubdranicki@gmail.com a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 2. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)

klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, żę naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie  wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 

 1. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art.2 ust b) Klient ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą albo niezwłocznie wady usunie

 1. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

      7.Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 8.Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

9.Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

11. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji

 § 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.